Zondag 21 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds Roeland Wijkhuizen
Dienst in Son, internet dienst
Ouderling: Mw Renny van der Lugt
Organist: Dhr George Punt


In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten om deze zondag alleen een uitzending via internet te verzorgen. U kunt zich dus niet voor het bijwonen van deze dienst aanmelden.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 21 februari

De collectes in de 40-dagen-tijd
In deze veertig-dagen-tijd is het thema “Ik ben er voor jou”.  In de collectedoelen wordt dat vertaald in één van de “Zeven werken van barmhartigheid”. Die zeven komen uit het bekende verhaal in Mattheüs waar mensen verbaasd vragen waar ze Jezus dan zo ongemerkt ontmoet hebben. Dan zegt Jezus: “Ik  had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe. “
Zeven vormen van barmhartigheid. Elke week wordt er één uitgelicht als collectedoel, waar mensen deze barmhartigheid vorm geven. Op onze website (rubriek: nieuws en reflectie) staat een tekst van Menno van der Beek, die de zeven werken in één krachtig verhaal samenvat.

Deze eerste zondag, 21 februari  gaat het om “de zieken bezoeken”. In het arme Moldavië zijn de meeste werkende mensen naar het buitenland getrokken om tenminste een redelijk loon te verdienen. De jongeren en de ouderen zijn gebleven. De kerken stimuleren en helpen de jongeren nu om zieke en eenzame ouderen te bezoeken. En de ouderen zijn daarbij voor de jongeren een luisterend oor.

Rekening Kerk in Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Diaconaat Moldavië.
U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug