Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website

 
Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag

Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag

Op de startzondag hebben we uit het oude testament Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en uit het nieuwe testament Marcus 8: 22-26 gelezen. Daarna is een toelichting op deze lezingen gegeven die helaas niet voor iedereen goed verstaanbaar is geweest. Daarom hebben we de hele toelichting op de website geplaatst.

lees meer »
 
Vindplaats Vindplaats

Vindplaats

Waar zal je zijn, als jij
er niet meer bent
 
wie zal jou dan onthouden
wie roept jou dan bij name
als jij vertrokken bent
 
je bent er nog in woord en daad
hoe leesbaar blijf je nadat je
vertrek niet langer open staat
 
weten de woorden waar je bent
wat zullen ze omschrijven
besta je als een lege plek of
 
een bijzonder teken waarover
men beschikken kan, codenaam
voor geleefd bestaan
 
in het moment van dit gedicht
zal je er zijn zolang, kom je
ter sprake aan het licht
 
                                                Kees Hermis
 
 
Uit: Het jij-syndroom
       Verscheen in mei 2018 bij
       Uitgeverij Liverse, Dordrecht

 
Bericht van de Kerkenraad, juni 2018 Bericht van de Kerkenraad, juni 2018

Bericht van de Kerkenraad,  juni 2018

 
Na overleg met de kerkenraad is ds. Bas Stigter per dinsdag 19 juni  met ziekteverlof.  Uit respect voor zijn privacy worden geen nadere mededelingen gedaan.
 
Een vervroegd emeritaat voor hem dat op korte termijn dit jaar in zou moeten gaan is niet realistisch gebleken. De kerkenraad werkt met ds. Stigter aan een haalbare en voor hem en ons passende oplossing.
 
We verwachten dat ds. Stigter in verband met zijn ziekteverlof en het beoogde emeritaat, zijn werkzaamheden in onze gemeente niet meer zal oppakken.
 
Als kerkenraad en ambtsgroepen hadden we ons al voorbereid op een situatie met emeritaat en kunnen we verder gaan op de weg die we hadden ingezet: de preekbeurten voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels ingevuld, de eerste stappen naar het aanstellen van een kerkelijk werker zijn gezet. Wij komen hierop later deze zomer nog bij u terug.
Er is echter ook sprake van een probleem dat niet voorzien was. Namelijk dat we de inzet van  ds. Stigter zullen missen bij situaties met ernstige pastorale problemen, die de kwaliteiten van pastorale medewerkers te boven gaan. We beraden ons hierover en zullen in voorkomende situaties met oplossingen komen.
Omdat er ook financiële consequenties zijn zullen reserves aangesproken worden om de personele problematiek op te lossen.
 
Voor het afscheid van ds.Stigter zijn we met hem op zoek naar een geschikte datum en vorm.
 
Op dit moment is dit de informatie die kan worden gegeven. De kerkenraad zal de maatregelen nemen die nodig zijn en we zeggen toe u op de hoogte houden via de Nieuwsbrief en Woord en Daad.
Leden van de kerkenraad kunnen, voor zover mogelijk binnen hun ambtsvertrouwelijkheid, uw vragen die met de ontstane situatie te maken hebben beantwoorden.
 
Voorlopig is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant” mogelijk.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw, tel: 0413-477914.
 
Namens de kerkenraad  willen wij ds. Stigter en zijn gezin sterkte toe wensen en we bidden dat hij en deze gemeente de kracht mogen opbrengen en de energie vinden om deze uitdagingen goed door te komen.
 

 

 
"Op zoek naar veiligheid" "Op zoek naar veiligheid"

ZWO in actie om droogte te bestrijden in Ethiopië

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Op zoek naar veiligheid. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden na rampen en proberen we nieuwe rampen te voorkomen.

Wat als je je kinderen geen eten meer kan geven door de extreme droogte in je land? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende overstroming? Wat kun je doen om je oogst te beschermen tegen een natuurramp? Help mensen het heft in eigen hand te nemen bij een ramp.

Ethiopië
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika  heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt.  Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte.
De noodhulp bestaat uit:
Voedselhulp aan 14.160 mensen (granen, bonen, peulvruchten en olie)
Voedingssupplementen voor 7.663 kinderen en 2.500 zwangere vrouwen
Drinkwater voor 750 gezinnen
Veevoer en water voor het vee van 5.841 huishoudens
Nieuwe verbeterde zaden voor 2.506 huishoudens
Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders
Ondersteun Ethiopiërs bij rampenpreventie en het tegengaan van honger en kindersterfte.
Uw bijdrage is van levensbelang en maakt het verschil!
1 voedselpakket voor 1 persoon voor 1 maand (15 kilo mais, 1,5 kilo bonen en 0,45 liter plantaardige olie) kost 10,50 euro.
1 kilo droogtebestendig zaaigoed kost 24 euro.
1 plastic watertank van maar liefst 2.000 liter kost 240 euro.
De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het thema Op zoek naar veiligheid, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/ethiopië.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar veiligheid, Ethiopië.

In onze gemeente verzorgen we op donderdag 11 oktober een Ethiopische maaltijd, opbrengst is voor deze actie (Zie de agenda op deze website)

 
De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio? De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio?

De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio?


Onder invloed van andere opkomende protesten in de Arabische wereld, de Arabische Lente genoemd, braken op 15 maart 2011 in Syrië ook protesten uit tegen het bewind van president Al-Assad. De demonstranten vroegen in eerste instantie om politieke hervormingen, een einde aan de overheersing van de Ba’ath partij, meer burgerrechten en een einde aan de noodtoestand die sinds 1963 bestaat in Syrië. De demonstraties in Syrië liepen uit op een bloederige burgeroorlog waarin het regiem, geholpen door talloze facties van vaak buitenlandse oorsprong het opneemt tegen talloze andere strijdgroepen die ook in het zadel worden gehouden door buitenlandse mogendheden. Naast deze groepen zijn er ook vele landen die een van de partijen steunen. Syrië wordt o.a. militair gesteund door Rusland, Irak en Iran, terwijl de oppositionele groepen worden gesteund door Israël, Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Nederland heeft inmiddels tot 2015 duizenden sorties gevlogen boven Syrië, waarvan minstens 1500 met wapens. Voor de Syrische vluchtelingen in Libanon is het van belang te weten dat ook een groepering als Hezbollah een van de strijdende partijen is in Syrië voor het regiem.

lees meer »