Zondag 14 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds Geurt Baerends
Dienst in Son, internet dienst
Ouderling: Mw Anki van Susante
Organist: Mw Hannah Bogman


In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten om deze zondag alleen een uitzending via internet te verzorgen. U kunt zich dus niet voor het bijwonen van deze dienst aanmelden.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Deze dienst is onderdeel van de zogenaamde Carouseldiensten waarbij voorgangers uit de regio samen een serie diensten voorbereiden.

Orde van dienst voor 14 februari

De collecte van zondag 14 februari
De collecte is voor Nationaal Fonds Kinderhulp
Voordat de Coronacrisis begon was al bekend dat 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Dat zal er nu zeker niet beter op geworden zijn. Fonds Kinderhulp ondersteunt kinderen door bij te springen, zodat kinderen gewoon mee kunnen doen met schoolactiviteiten, of ‘gewoon’ een fiets hebben en genoeg te eten.

Nat. Fonds Kinderhulp: rekening nummer: NL80 INGB 0000 404040

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug